Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v ČR

Na této stránce se nacházejí základní informace týkající se výzkumu skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR.

Název výzkumu

Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR

Zadavatel výzkumu

Ing. Miroslav Čermák, CISM

Výsledky výzkumu

Výsledky dotazníkového šetření realizovaného v rámci výzkumu budou po zpracování vyplněných dotazníků zveřejněné zde

Přínos výzkumu

Identifikace hrozeb, které nás skutečně ohrožují, návrh vhodných bezpečnostních opatření vůči těmto hrozbám včetně zdůvodnění investic do těchto opatření.

Cíl výzkumu

Zjistit, jaká je skutečná úroveň kybernetické bezpečnosti v organizacích působících v různých odvětvích národního hospodářství v České republice, jaké hrozby tyto organizace ohrožují, jaké jsou škody v případě jejich realizace a jakých hrozeb se manažeři nejvíce obávají.

Metoda výzkumu

Dotazníkové šetření. řízené rozhovory, kvalitativní obsahová analýza.

Účastníci výzkumu

Manažeři informační a kybernetické bezpečnosti, anebo prostě osoby v dané organizaci, které jsou odpovědné za informační bezpečnost.

Struktura dotazníku

Dotazník je rozdělen do 5 částí. První část slouží ke zjištění základních charakteristik organizace, jako je sektor, odvětví, velikost. Druhá část zkoumá odolnost organizace vůči vybraným hrozbám prostřednictvím přijatých opatření. Třetí část se věnuje vyhodnocení četnosti hrozeb. Čtvrtá část se věnuje hodnocení dopadů a pátá část pak obavám.

Způsob vyplnění dotazníku

Respondent vybírá jednu odpověď z nabízených variant

Čas potřebný k vyplnění dotazníku

Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více jak 15 minut.

Mediální partneři

Níže uvedené organizace si uvědomují přínos nezávislého výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti, a proto se rozhodly jej podpořit uvedením odkazu na dotazník na svých webových stránkách, za což jim děkuji.