Systém environmentálního managementu tajemství zbavený

Hlavním cílem normy ČSN EN ISO 14001:2016 je podporovat ochranu životního prostředí, o což by měla usilovat každá organizace bez ohledu na její velikost a předmět podnikání.

V podstatě jde o to splnit minimálně všechny legislativní požadavky, které se na organizaci v oblasti environmentu vztahují.

Ony požadavky mohou vycházet ze zákona, vyhlášek a mohou být platné celosvětově nebo jen na území daného státu, okresu nebo města. Kromě toho se také může jednat o požadavky mateřské společnosti nebo i dalších stran jako jsou dodavatelé, distributoři, zákazníci.

Organizace by měla sepsat environmentální politiku, ve které se zaváže dodržovat tyto požadavky a omezovat svůj negativní dopad na životní prostředí a uvede své cíle, které musí být měřitelné v čase. Management by měl všechny zaměstnance s touto politikou seznámit a vynucovat a kontrolovat její dodržování.

Organizace by měla identifikovat, které její činnost mají dopad na životní prostředí a může při nich docházet k uvolňování škodlivin do ovzduší, do vody, půdy, ke vzniku hluku, smradu, světelného smogu, vytváření odpadu, čerpání cenných přírodních zdrojů apod.

Organizace by měla vzít v úvahu celý životní cyklus výrobku, tedy jeho plánování, výrobu, distribuci, ale i likvidaci, protože ve všech těchto fázích může docházet k vytváření negativních externalit s dopadem do životního prostředí.

Požadavky na dodržování environmentálních požadavků by měly být dokumentovány, ale nemusí kvůli tomu vznikat nový dokument. Naopak je lepší, když se tyto požadavky stanou nedílnou částí již stávajících procesů a případně se o něj jen aktualizují dokumenty, které již vznikly v rámci zavedení jiného systému řízení, třeba kvality.

Management musí zajistit zdroje potřebné k dosažení těchto cílů. Organizace musí mít rovněž popsány plány pro případ havárie a ověřovat je, aby byla schopna omezit dopad na životní prostředí v případě, že k havárii opravdu dojde.

Zavedením tohoto systému organizace snižuje riziko vzniku ekologických škod a tím i pokuty, že nedodržela nějaký legislativní požadavek. Kromě toho se na trhu profiluje jako organizace, které není životní prostředí lhostejné, a to jí může získat sympatie u mnohých potenciálních zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, kterým ochrana životního prostředí rovněž není lhostejná, a kteří pak budou preferovat při svém nákupním rozhodování právě výrobky takovéto firmy.

Je zřejmé, že čím větší organizace je, a čím větší podíl na trhu zaujímá, tím více její zákaznici očekávají, že se organizace bude chovat odpovědně a nebude se jen snažit splnit požadavky zákona, ale že ve svých závazcích půjde nad rámec těchto požadavků.

Toto očekávání ze strany zákazníků je celkem logické, protože ví, že organizaci se daří, dosahuje vysokých zisků a má prostředky na to, aby se chovala zodpovědně. Zákazníci se pak na takovou organizaci dívají i mnohem přísněji, když toto jejich očekávání nesplní anebo dokonce podvádí, jsou schopni ji to dát najevo.

Někdy pak stačí i negativní publicita, že daná společnost normy nedodržela a okamžitě se to projeví propadem cen akcií. Je proto s podivem, že některé velké společnosti s důvěrou trhu takto zbytečně hazardují.

Chovat se odpovědně a zavést tuto normu mohou i společnosti, jejichž předmětem podnikání jsou služby, protože i tam dochází ke vzniku odpadu např. při používání informačních technologií.

Dále se jedná např. o likvidaci médií a starých zařízení, tonerů, kazet, papíru, třídění odpadu. V rámci provozu datového centra by pak organizace měla usilovat o efektivní chlazení a snížení své uhlíkové stopy.

O to by měly usilovat ostatně všechny organizace, např. i omezením používání klimatizace v letních měsících, kdy je jednoduší sundat sako a odložit kravatu, než chladit z 30 stupňů na 20. Dále pak omezit lety, po městě jezdit místo auty hromadnou dopravou anebo na kole, případně využít možností videokonferencí.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Systém environmentálního managementu tajemství zbavený” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: